Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 26/05/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
29/05

Thứ ba
30/05

Thứ tư
31/05

Thứ năm
01/06

Thứ sáu
02/06

Thứ bảy
03/06

Chủ nhật
04/06

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

08H00-08H30

CANCEL

08H00-08H30

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H35-20H05

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

19H35-20H05

19H35-20H05

19H35-20H05

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

19H40-20H25

19H40-20H25

19H40-20H25

19H40-20H25

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

09

08

09

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

-  Từ Ngày 01/06/2017 tăng chuyến:
                 VJ703/704    DAD-VCA-DAD       08H00-08H30
                 VJ467/466    HAN-VCA-HAN      19H35-20H05
 -  Khai thác trở lại :       VN1205-1204       từ 01/06/2017

 -  CANCEL:                    VN1203-1202       từ 01/06/2017


 

Liên kết